Naruto Level

מצביעים: 2
במשחק היפני הזה אתם צריכים להזיז את הדמות כמה שיותרמהר למטה על פנת שהיא לא תיפגע מהתיקרה שיורדת. תנועה באמצעות החצים.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.